penta.ir

خانه

penta.ir
اولویتهای نوآوری

جذب و پذیرش در کهکشان نوآوری پنتا

اولویتهای نوآوری در جذب و پذیرش در کهکشان نوآوری پنتا

مرکز نواوری پنتا اعتقاد دارد که اولویت بندی موضوعات و ایده های نوآوری تنها براساس سلیقه های شخصی و دانش نهفته در یک بخش از سازمان نوید بخش آینده روشن و موفق نخواهد بود. لذا نیاز است استراتژی معین و انعطاف پذیر جهت تشکیل زیربنای سازمانی منسجم مانند ایجاد تفکرات آینده پژوهی، رقیب شناسی، مشتری شناسی، تغییرات تکنولوژیکی، سیاستهای بازار و تغییرات عمده در دیدگاه مدیریت ارشد، مدیران میانی و متفکران وکارکنان ایجاد شود.

اولویتهای نوآوری

برای تعیین استراتژی ارزیابی و تعیین اولویتهای نوآوری از نتایج تحلیل عوامل ذیل الذکر استفاده میشود:

آینده پژوهی استراتژیک

توسعه آینده پژوهی استراتژیک، یک فرایند یادگیری است که بالاترین اهمیت را در توانایی شرکت برای اولویت بندی ایده های نوآوری به طور مستمر دارد. در این میان عوامل فردی، سازمانی و حمایت مدیریت ارشد بهمرا عوامل ذیل در موفقیت و حصول نتایج ارزشمند سازمان تاثیر گذار خواهند بود.

 • مهارت های عمومی (روش شناختی و عملیاتی)
 • خلاقیت (تمرکز بر روی مسائل مهم، جذاب و هیجان انگیز)
 • ارتباطات (فروش ایده به کارکنان شرکت)
 • همکاری (رابطه سازنده)
 • تداوم (فرایند محوری و تداوم در افراد و ساختار)
 • ترکیب خلاقیت و نوآوری

بر اساس دیدگاه مدیریت استراتژیک نقش آینده پژوهی، انتخاب و تصمیم گیری درست در مدیت منابع استراتژیک جهت شکل گیری مزیت رقابتی آتی سازمان می باشد. پیشنهادمی شود که در محیط های پویا شرکت ها باید قادر به تجدید پورتفولیوی منابع استراتژیک خود باشند. ساختار کلی زیر بنایی مدیریت استراتژیک منبع محور بوده و برای کسب موفقیت در اثر گذاری آن باید موارد ذیل بطور استاندارد و سیستماتیک عملیاتی شوند..

 • جستجو و انتخاب منابع جدید
 • تصمیم گیری برای تصویب آنها
 • پیکر بندی و استقرار
 • پیاده سازی
  1. دسته بندی وتشکیل حوزه های سازمانی
  2. متمرکز به کشف نیازهای شناسایی نشده و ارایه لیست امتیاز بندی شده
  3. ارایه لیست موضوعات اصلاحی، بهبود سازی و روزآمد سازی (تکنولوژی، فرایند و…)
  4. به چالش کشیدن ایده های نوآوری در هر حوزه
  5. ارایه راهکارهای موفقیت آمیز برای پروژه های نوآوری
  6. وجود ارتباط تنگاتنگ آینده پژوهی و نوآوری جهت بینش و اشراف بیشتر
  7. ایجاد شبکه توانمند سازی سطح اول

علاوه بر استفاده از دیدگاه های ساختاری و مدیریتی فوق، ایده ها در مدل ماتریسی نیز EISNHOVER and IMPACT & EFFORT ارزیابی و پس از تعیین درجه اهمیت برای پردازش و اجراء ابلاغ میگردند.

The Eisenhower Model

 

Urgent

 

 

Important

 

Do it Now

 

Important

 

 

Not Urgent

 

Schedule for Later

 

Not Important

 

 

Urgent

 

Delegate ( someone else’s expertise)

 

Not Important

 

 

Not Urgent

 

Skip for Now

The Impact & Effort Model

 

High Impact

 

 

Low Effort

 

Quick Wins

 

High Impact

 

 

High Effort

 

Big Projects

 

Low Impact

 

 

High Effort

 

Not Feasible

 

Low Impact

 

 

Low Effort

 

Thankless Tasks

در مرکز نوآوری پنتا به ایده هایی اهمیت داده میشود که در چارچوب ساختار معین ( مانند ساختار فوق ) خلق و پردازش شده باشند. لذا اولویت بندی موضوعات و ایده های نواوری از اهمیت سازمانی برخوردار بوده و توسط کمیته های راهبری تعیین اهمیت میگردند