penta.ir

خانه

penta.ir
عضویت سرمایه گذار در

کهکشان نوآوری پنتا

عضویت

متقاضیان محترم عضویت در مرکز نوآوری پنتا مستقر در ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان می‌توانند درخواست عضویت را تکمیل کنند و متعاقبا کد اشتراک مربوطه خود را از طریق ایمیل  دریافت نمایند.