penta.ir

خانه

penta.ir
پذیرش ایده در

کهکشان نوآوری پنتا

معیارهای پذیرش

معیارهای پذیرش گروه نوآور و استارت آپ در مرکز شامل موارد زیر است:

زمینه فعالیت

تناسب داشتن زمینه فعالیت گروه نوآور و استارت آپ با فعالیت و ماموریت های مرکز پنتا

فناورانه و نوآورانه بودن ایده گروه نوآور و استارت آپ

تناسب نیازهای گروه نوآور و استارت آپ با امکانات و منابع مرکز

وجود سابقه علمی، پژوهشی یا عملی مرتبط با فعالیت در تیم کاری

امکان سنجی رشد و گسترش فعالیت گروه نوآور و استارت آپ

قابلیت تبدیل ایده به یک محصول دانش بنیان
داشتن مزیت رقابتی محصول و خدمات
استراتژی، اهداف و برنامه اجرایی مناسب
امکان سنجی برنامه اقتصادی متکی بر بازار