penta.ir

خانه

penta.ir
ساختار اجرایی و برنامه ریزی

کانون توانمند سازان کهکشان نوآوری پنتا

ساختار اجرایی و برنامه ریزی

ساختار اجرایی و برنامه ریزی کانون توانمند سازان مرکز نوآوری پنتا بر مبنای پرورش تفکر کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری به منظور ایجاد جرقه های تولید ایده برای ساختن توسعه کسب و کار پایدار طراحی شده است.

هدف اصلی این برنامه کمک به گسترش چارچوب های فکری کارآفرینان، نوآوران و استارت آپ ها و همکاری در فعالیت های فناورانه، افزایش مهارت و شکل گیری ایده های ایجاد کسب و کار بر پایه دانش حاصل شده در حین تحصیل در دانشگاه، آموزشگاه و یا تجربیات کسب شده در صعت است.

ساختار اجرایی و برنامه ریزی

ویژگیهای مورد نظر در ساختار برنامه اجرایی پرورش نوآوران موفق در این برنامه عبارتند از:

۱

خطر پذیری

میزان خطر پذیری

۲

آینده نگری

تمرکز بر آینده نگری

۳

مهارت های رهبری

مهارت های رهبری و مهارت های تجاری

۴

کارآفرینی

ایجاد فرصت های کارآفرینی