penta.ir

خانه

penta.ir
تجاری سازی در

کهکشان نوآوری پنتا

تجاری سازی

نقطه عطف فرایند نوآوری تبدیل ایده به محصول و خدمات نهایی در بازار است.
مرکز نوآوری پنتا در نظر دارد سه دیدگاه موجود در این زمینه را به استارت آپها معرفی نماید تا ضمن ارتقاء دانش انها در این زمینه، استفاده بهینه در مدیریت بازار محصول خویش را داشته باشند.

۱

تجاری سازی زنجیره متصل از خلق ایده تا فروش محصول

تجاری سازی زنجیره متصل از خلق ایده تا فروش محصول ویا به کار گیری خدمات و فناوری توسط مشتری نهایی در نظر گرفته می شود.

۲

تجاری سازی، مترادف با انتقال دانش و فناوری به مشتری

تجاری سازی، مترادف با انتقال دانش و فناوری به مشتری به منظور استفاده از آن در سیستم فرایند محصول و یا یک روش انجام کار بحساب میاید. از این دیدگاه تنها فناوری از گروه نوآور و مرکز تحقیقاتی به صنعت مورد نظر یا کسب و کارهای جدید انتقال می یابد.

۳

حوزه بازاریابی و توسعه محصول جدید

این طرز فکر به متخصصان حوزه بازاریابی و توسعه محصول جدید اختصاص دارد. در این دیدگاه تجاری سازی اخرین مرحله از فرایند توسعه محصول جدید را شامل میشود. بر اساس این دیدگاه ایده تولید محصول جدید از مراحل مختف عبور کرده و در طی این مراحل نظارت و بررسی میشود که این ایده باید بیشتر توسعه یابد یا اینکه فرایند توسعه متوقف شود. اما در مرحله تجاری‌سازی، محصول برای ورود به بازار آماده می‌گردد. در این مرحله مدیریت شرکت باید تصمیم بگیرد که چه زمانی، کجا، به چه کسی و چگونه محصول را معرفی نماید